WISC-R

6-16 yaş çocuklara uygulanan zeka testidir. uygulama süresi 60 dakika ile 90 dakika arasında değişmektedir.

WISC-R Zeka Testinin kendi içinde 2 farklı ana bölümü vardır: Sözel Zeka ve Performans Zeka Bölümleri.

Her iki ana bölüm için ise altı adet test bulunmaktadır.

Sözel Zeka Alt Bölümleri:
 1. Genel Bilgi
 2. Benzerlikler
 3. Aritmetik
 4. Sözcük Dağarcığı
 5. Yargılama
 6. Sayı Dizisi
Performans Zeka Alt Bölümleri:
 1. Resim Tamamlama
 2. Resim Düzenleme
 3. Küplerle Desen Oluşturma
 4. Parça Birleştirme
 5. Şifre
 6. Labirentler
 STANDFORD - BİNET ZEKA TESTİ

Üstün yetenekli olan çocukların tespiti ya da zihinsel engeli bulunan bireylerin tespiti için kullanılan bir zeka testidir.

Dört farklı alanda ölçüm yapar:

 KENT E.G.Y ZEKA TESTİ

Sözel performansı ölçen 6 - 14 yaş arası çocuklara uygulanan bir testtir.

 CATTEL 2A

Zeka - Performans testidir

7.6 - 14 yaş çocuklara, lisede okuyan öğrencilere ya da lise mezunu yetişkinlere uygulanmaktadır. Lise mezunu yetişkinler için işe alım sürecinde uygulanabilmektedir.

Gruplar halinde veya bireysel olarak uygulanabilir

Dört alt testi bulunmaktadır.

 CATTEL 3A

Daha çok yetişkin bireylerin performansı hakkında bilgi edinmemizi sağlar.

Üniversite öğrencilerine ve üniversite mezunu yetişkinlere uygulanır.

Dört alt testi vardır.

 METROPOLİTAN

Çocuklar için okul olgunluk testidir.

Çocukların okula başlamaya hazır hale gelip gelmediği, okul sistemine ve öğrenmeye hazır olup olmadığını tespit etmek amacıyla uygulanan bir testtir.

Grup halinde ya da bireysel olarak uygulanabilmektedir.

 GESSEL TESTİ

Çocuklar için performans testidir. 2 - 6 yaş arası çocuklara uygulanır.

 BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu, Alzheimer, Nörolojik Problemler ve Kafa travmalarında travmanın etkisini ölçmeye yarar.

Performansı ölçer.

8 yaş ve üstü bireylere uygulanır.

 (AGTE) ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ

0 - 6 yaş çocuklarda Çocukların gelişim düzeyini belirmede kullanılır. Zekayı ölçmez.

Uygulamaya çocukla beraber çocuğu iyi tanıyan ebeveyni de katılır. Envanter Çocuğu dört farklı boyutta inceler:
+ Dil-Bilişsel
+ Kaba motor
+ İnce Motor
+ Sosyal Beceri / Öz Bakım

 PEABODY

Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla 3 - 11 yaş çocuklara uygulanır.

Zihinsel engele sahip olduğu düşünülen bireylere 18 yaşına kadar uygulanabilir.

 FROSTİG

Görsel algı testidir.

4 - 8 yaş arası çocuklara bireysel ya da grup şeklinde uygulanabilir.

Test beş alt testten oluşmaktadır:
+ Görsel motor koordinasyon
+ Şekil - Zemin ilişkisi
+ Şekil değişmezliği
+ Mekandaki pozisyon
+ Mekan ilişkileri

 Bir İnsan Çiz Testi - GOODENOUGH

Zeka Testidir.

3 - 15 yaş arasındaki çocuklara uygulanır.

Kadın ya da Erkek olmak üzere Çocuğun iki cinsiyetten birini seçip çizmesi beklenir.

 PORTEUS LABİRENTLER TESTİ

Genel bir performans testidir.

5.5 - 15 yaş arası çocuklara uygulanır.

Çocuğun 12 farklı labirentin çıkış yollarını bulması beklenir.

 BENDER GESTALT

Görsel motor işlevleri belirlemede kullanılan bir performans testidir.

5.6 - 11.11 yaş arasındaki çocuklara uygulanır.

Eğer varsa çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya yardımcı olur.

 MMPI

Bir tür kişilik envanteridir.
gibi alanlarda geçerliği ve güvenirliği oldukça yüksek bilgiler verir.

 STANDARDİZE MİNİ MENTAL TEST

65 yaş ve üzeri bireylerimizde demans, alzeimer gibi şüpheli durumlarda uygulanan bir testtir.

 ALEXANDER PRATİK YETENEK TESTİ

Non- verbal (sözel olmayan) bir testtir.

İlkokulu bitiren çocukların teknik kabiliyetlerini ölçmek, ve onları daha ileri sınıflara(özellikle sanat okullarına) yöneltmek amacıyla geliştirilmiştir.

İşitmeyen çocukların zeka düzeylerini saptamak içib kullanılan önemli bir araçtır.

7 yaş ve üzeri herkese eğitimden bağımsız olarak yapılabilir.

Akademik zekayı değil analitik düşünce becerisini ölçer.

Testin kullanıldığı alanlar:
 1. Zekaca normalin altında olan çocukları belirlemek için
 2. 11 yaşından itibaren okula yöneltme
 3. Mesleğe yöneltme
 4. Çırakların seçilmesinde
 5. İyi duymayan ya da tam sağır çocuklarda

 CAS ( COGNİTİVE ASSESSMENT SYSYTEM) BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

5-17 yaşları arasındaki bireylere uygulanır.

Kimlere Uygulanır?

 1. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 2. Öğrenme güçlüğü
 3. Travmatik beyin hasarı
 4. Zihinsel engellileri değerlendirme
 5. Ciddi duygusal bozuklukları değerlendirme
 6. Üstün zekalı çocukarı değerlendirme
 7. Planlama problemleri olanları belirleme
 8. Başarının önceden kestirilmesi

 BİR SAAT ÇİZ TESTİ

Alzheimer ve Parkinson hastalığının erken tanısı için kullanılır.

 FRANKFURTER DİKKAT TESTİ

5-6 yaş arası çocuklara uygulanan bireysel performans testidir.

Çocuklar okula başladıktan 14 gün sonra yapılmalıdır. Çocukların okula alışmaları beklenmelidir.

Çocukların dikkatini ölçer.

 İŞARETLEME TESTİ

Görsel mekânsal algılama ve taramayı, dikkat, tepki hızı ve ataklığı ölçer.

Uyku apnesi ihmal sendromu, majör depresyon, Alzheimer ve şizofrenide düşük puanlar elde edilmiştir. Okb li danışanlarda testin süresi uzar.

 LOUİSA DUSS TESTİ (PSİKANALİTİK ÖYKÜ TESTİ)

4-12 yaş aralığındaki çocuklara bireysel olarak uygulanır.

Çocukların bilinçaltı ve sorunlarını çözümlemek için hazırlanmıştır.

 RORSHACH MÜREKKEP LEKESİ TESTİ

Kişinin kişilik yapısı, savunma mekanizmaları, psikoloji rahatsızlıklarını ölçen bir testtir.

  D2 DİKKAT TESTİ

Kişinin dikkatini ölçen testtir.

Özellikle işe alımlarda kullanılır.


Klinik Test Bataryası :Klinikte kullanılan değerlendirme testlerini içerir. Test, Envanter ve Ölçeklerin uygulanması kısa zamanda daha genel bilgi sağladığı için önemlidir. Gerektiği yer ve zamanda uygulanır, gerekli görülmez ise uygulanmaz.
Benlik Saygısı Ölçeği :Bireyin genel olarak kendine yönelik olumlu ve olumsuz tutumları hakkında bilgi edinmeyi sağlar.
Sosyal Sorun Çözme Envanteri :Çok boyutlu bir ölçme aracıdır. Yaşam alanları içinde karşılaşılan sorunların çözülmesini kolaylaştıran ya da zorlaştıran bilişsel, duyuşsal ve davranışsal öğeleri saptamaya yardımcı olur.
Öz Denetim Ölçeği :Bireylerin Farklı davranışlar üzerinde kendi kendilerini kontrol edebilme kapasitelerinde farklılıklar bulunmaktadır. Kişinin kendini denetleme ile ilgili güçlü ve zayıf yanlarının farkına varmasında önemli bilgi sağlar.
Duygu Gereksinimi Ölçeği :Duygusal gelişim en temel alanlardan biri olduğu için kişinin duygusal gereksinimlerinin farkında olması, duyguların uygun şekilde düzenlenebilmesi, çiftler arasındaki ihtiyaçların farklılıklarının tespit edilebilmesi için önemli bir ölçektir. Duygular yaşamımızın neresindedir? Bireysel duygu farklılıkların görülebilir olmasını sağlar.
(EGSÖ) Edilgenlik, Girişkenlik ve Saldırganlık Ölçeği:Edilgenlik, girişkenlik ve saldırganlık insanların duygu ve düşüncelerini ifade etmede kullandıkları iletişim kalıplarıdır. Uyum bozucu iletişim biçimlerini ortaya çıkarmak ve uyumlu hale getirmek amaçlanır.
Young Şema Ölçeği :Şema, kişinin zihninde bir haritadır. Karşılaşılan durumu anlamakta ve yorumlamakta yol gösterici bir rolü vardır. Temel işlevi hayatımızı kolaylaştırmakken bazen de bireyi istediği yere götürme konusunda olumsuz ve uyumsuz olabilir. Bunları tespit edip eksiklerin ve yanlışların giderilmesi amaçlanır.
Aile Değerlendirme Ölçeği :Ailenin genel sistemi hakkında bilgi verir.
Aile Durumları Ölçeği :Çiftlerin ilişki doyumu hakkında bilgi verir.
Cinsel Tutum Ölçeği:Bireyin kendisinin ve diğerlerinin cinselliği ile ilgili olumlu-olumsuz algılarının farkına varılmasını sağlar.
Cinsel Doyum Ölçeği:Çiftlerin cinsel yaşamlarından memnuniyetleri ile ilgili bilgi sağlar.